مدیریت بهره بری, مدیریت پروژه, مدیریت کیفی, مدیریت منابع

استراتژی های هزاره سوم

استراتژی کارساز

استراتژی های کارساز برای دستیابی به بهترین ها در هزاره سوم اشاره می نماید

تدوین استراتژی، با یک فرایند سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود .
در عین حال در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه فهم عمیق موضوعها و کسب دانش لازم در خلق  استراتژی های کارساز فراهم می گردد.
در تمام استراتژی ها بر سه پارامتر، سازمان، رقبا و مشتری تمرکز میگردد در استراتژی های کارساز ، ما تمرکز برنامه ریزی را بر روی مشتری به عنوان اصلی ترین نقطه در چرخه خرید و فروش متمرکز میکنیم .
در عمل موفق ترین سازمانها در قرن جدید ، سازمانهایی هستند که از یک سو دارای دیدگاه و اولویت های استراتژیک روشنی هستند و ازسوی دیگر رهنمودها و تاکتیک های جذب و نگهداشت مشتریان را میدانند .

در این رابطه تعداد هجده تکنیک عملی موفقیت آمیز وجود دارد که شامل:
1- فلسفه وجودی
2- تفاوتهای مهم مدیریت استراتژیک
3- سایر روشهای مدیریتی
4- تشریح برنامه استراتژیک
5- پیدایش واژه استراتژی
6- استراتژی های قابل طرح در سازمان
7- مراحل فرآیند مدیریت استراتژیک
8- تجزیه و تحلیل محیط
9- پایه گذاری جهت گیری های سازمانی
10- هدف گذاری
11- تعیین و تدوین استراتژی‌ها
12- بستر سازی در اجرای استراتژی
13- کنترل استراتژی ها
14- رویکردهای استراتژیک
15- بالندگی مدیریت
16- ارزیابی شایستگی ها
17- فرهنگ سازمانی
18- تکنولوژی اطلاعات و استراتژی مدیریت دانایی

با استفاده از موارد مطروحه نسبت به معرفی استراتژی های هوشمند پرداخته می شود.
هدف از اجرای این استراتژی ها استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان داد و ستدهای قبلی آنها با سازمان میباشد.
بدینگونه میتوان درآمد سازمان را افزایش و هزینه ها را کاهش داد.
اینکه یک سازمان تا چه اندازه می تواند با استفاده از اطلاعات ، مشتریان را به درک عکس العمل های مشتریان در برابر تصمیمات شرکت نائل نموده و بر آن تاثیر بگذارد و یا یک سازمان تا چه مقدار می تواند با استفاده از اطلاعات ،عکس العمل های مشتریان را در مقابل تصمیمات شرکت به درک و شناسایی سوابق خرید و تاثیر بر آن قائل شود حائز اهمیت می باشد .

 براین اساس شش استراتژی کلی معرفی میگردد  :

1-            استراتژی بازاریابی فرد با انعطاف در تولید
2-            استراتژی قیمت گذاری تبعیض آمیز
3-            استراتژی پیش نگر
4-            استراتژی تملک مشتری
5-            استراتژی سازمان بسط یافته
6-            استراتژی مدیریت بر مبنای اطلاع رسانی

این استراتژی ها هیچگونه تعارضی با یکدیگر ندارند و می توانند در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند .
تنها تفاوتی را که میتوان بین این استراتژی‌ها قایل شد میزان توجه مدیران با استفاده از روشهای ویژه و توسعه برنامه هایی است که براساس آن قسمتی از اطلاعات در مقایسه با قسمتهای دیگر بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.

مدیریت استراتژیک ، تفکر استراتژیک – تهیه و تدوین :محمد میرزایی

این پست را ارزیابی کنید

نوشته های مشابه