بازاریابی

بازاریابی جامعه گرا

بازاریابی جامعه گرا بازاریابی جامعه گرا برگرفته بر حمایت اجتماعی مخاطبین و مصرف کنندگان میباشد .بازاریابی جامعه گرا یا بازاریابی...
بازاریابی

بازاریابی کمینی

بازاریابی کمینی چیست؟ هر اقدام بدون مجوزی که منجر به بهره برداری تبلیغاتی برندها از رقابت ها شده و یا...
بازاریابی

بازاریابی برون گرا

بازاریابی برون گرا برون گرایی چیست؟برون گرایی کیفیت برون گرا بودن و جلب توجه به چیزهایی غیر از خود شماست....
بازاریابی

بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا یعنی توسط ابزارهای بازاریابی که در اختیار داریم بتوانیم بدون اینکه به مخاطب التماس کنیم آن ها...
بازاریابی

بازاریابی ها و تنوع آن 

مشتری، شریان حیات دنیای کسب  وکار است. اگر این شریان به هر علتی قطع شود، چه تولیدکننده  و چه خدمات ...
1 2 3 4