بازاریابی

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم بازاریابی مستقیم عبارت است از برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان فعلی و بالقوه از طریق ابزارهای تبلیغاتی ....
بازاریابی

بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بازاريابي داخلي هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي و جنبههاي داخلي...
1 2 3 4