تاثیر برنامه ریزی راهبردی در سازمان

برنامه ریزی راهبردی در سازمان یک فعالیتی از نوع مدیریتی سازمانی است. این نوع برنامه ریزی برای تعیین اولویت‌ها، تمرکز پیدا کردن انرژی و منابع، تقویت کردن عملیات، اطمینان از کارمندان و سایر افراد ذبنفع در جهت اهداف مشترک سازمان است. ایجاد توافق در مورد نتایج مورد نظر و ارزیابی و تنظیم سازمان را نیز در نظر دارد.

اثراتی که برنامه ریزی راهبردی در سازمان‌ها و شرکت‌ها میگذارد کاملا مشخص است و بر کسی پوشیده نیست. برنامه ریزی استراتژیك را یک فعالیتی منظم برای اجرایی کردن راهبردهای اصلی سازمان و به كارگیری آن به منظور تحقق پیدا کردن اهداف سازمان می‌دانند. مقاصد سازمان را با درنظر گرفتن رسالت آن تعیین می‌کنند.

به وسیله مطالعات و تحقیق‌های محیطی و فرصت‌ها و تهدید ها، نقاط قوت وضعف سازمان خود را را مشخص می‌کنند. از طریق شناسایی این نقاط قوت و ضعف به اهداف واقع بینانه تری رسیده و آن اهداف را اجرایی می‌کنند.

هدف از برنامه ریزی راهبردی

هدف از برنامه ریزی راهبردی در سازمان مشخص نمودن اهداف کلی برای کسب و کار شما و مدون سازی یک برنامه ای برای دستیابی به آن اهداف است. این برنامه ریزی شامل عقب نشینی از فعالیت‌های روزانه شما و پرسیدن این است که هدف کسب و کار شما این است که به کجا برود و اولویت‌های آن چیست؟

برنامه ریزی راهبردی در سازمان” شاید به عنوان فرایند شناسایی و مشخص نمودن اهداف سازمان و منابع مورد استفاده برای رسیدن به این اهداف تعریف شود. همچنین چالش‌های مربوط به دستیابی، استفاده و مدیریت این منابع است

به طور کل سه نوع برنامه ریزی راهبردی در سازمان وجود دارد که وجود آنها برای هر شرکتی ضرورت دارد: برنامه ریزی راهبردی شرکتی، تجاری و کاربردی. البته باید این را در نظر داشت که تفاوت‌های برنامه ریزی استراتژیک سازمان‌ها به خاطر یک سری تفاوت مدیریتی و کاربری سازمان است.

استراتژی راهبردی12
برنامه ریزی راهبردی در سازمان

اصول برنامه ریزی استراتژیک چیست؟


پاداش و عواقبی برای ایجاد پاسخگویی داشته باشید.
عمدا شفاف سازی کنید.
با ارزیابی دقیق موقعیت امروز خود شروع کنید.
ایجاد چشم انداز مشترک …
عوامل و موانع مهم موفقیت خود را مشخص کنید.
رانندگان خود را مشخص کنید.

استراتژی راهبردی13
برنامه ریزی راهبردی در سازمان

تاثیربرنامه ریزی راهبردی در سازمان

برنامه ریزی استراتژیك فاکتورهای مهم و اساسی که برای محیط خطر آفرین هستند را تجزیه و تحلیل می‌کند. راه حل‌هایی كه با احتمال بالاتری برای دستیابی به اهداف مناسب تر ارائه می‌دهد. به تعبیری برنامه ریزی راهبردی فرایندی است در جهت تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرح‌های جامع عملیاتی و اجرایی برای شکل گیری آن اهداف می‌باشد.
برنامه ریزی راهبردی در سازمان بازگو کننده میزان قدرت خلاقیت مدیران و ساختن آینده است كه مدیران به وسیله برنامه ریزی راهبردی به آینده سازی می‌پردازند. استفاده برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی را در نظر دارد كه باعث یك تحول در بهبود توسعه سازمان می‌گردد.

طرح برنامه ریزی راهبردی در سازمان كه روند آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد دارای هشت مرحله اصلی است. این الگو در مقایسه با سایر نمونه‌ها فهرست مناسبی از فعالیتهای سازمان را ارائه می‌دهد كه مجموعه این فعالیت‌ها  ارائه یك برنامه ریزی استراتژیك است.

 • شروع فرآیند اثرات برنامه ریزی استراتژیك و رسیدن به سازگاری در ارتباط برقرار کردن با آن:

مقصود از این مرحله مباحثه و جلب حمایت تصمیم گیرندگان كلیدی و رهبران فكری سازمان و جلب نظر آنها برای عملیاتی شدن می‌باشد.

 • مشخص کردن و شناسائی دستورات سازمانی.

دومین مرحله که شامل ضابطه‌های رسمی و غیر رسمی است كه بر عهده سازمان است. در این رابطه باید هائی كه سازمان با آن رویارو می‌باشد مطرح بوده كه چه كارهائی انجام شود و چه كارهائی نباید انجام شود. سازمان‌ها در بخش‌های خصوصی تا دولتی از الگوهای مختلفی متابعت می‌کنند. در توضیح در مورد سیاست باید به تضاد‌ها و ضد ارزش ها در سازمان بپردازیم و از آن ناهنجاری‌ها در بیان سیاست خودداری نمود.

 • معین و محقق شدن ماموریت و رسالت و ارزش‌های سازمانی .

در سومین مرحله از این فرایند، مشخص نمودن ماموریت و علت وجودی سازمان تعیین می‌گردد. به‌طور كلی این که چرا سازمان ایجاد شده است و برای تحقق و انجام چه كاری تلاش می‌كند بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

 • ارزیابی محیط خارجی، فرصت‌ها و تهدیدها.

چهارمین مرحله از این روند، گروه برنامه ریزی راهبردی باید بتواند فرصت‌ها و تهدیدها را به خوبی شناسایی و معین می‌کند. بررسی محیط خارجی و ارزیابی آن به این خاطر انجام می‌گیرد كه ما از محیطی كه در آن قرار داریم آگاهی پیدا کنیم. همان طور که در بخش‌های قبل هم گفته شد محیط پیرامونی تاثیر بسیاری بر انقلاب سازمانی دارد.

 • ارزیابی نمودن محیط داخلی نقاط ضعف و قوت‌ها.

از آن رو که الگوهای استراتژیک باید به کمک اعضای خود سازمان انجام گیرد. قبل از اقدام به الگوهای استراتژیک باید از پتانسیل و رویکرد داخل سازمان، اطلاعات دقیقی کسب کرد. در غیر این صورت هر اندازه خط مشی قوی تری هم تنظیم شود ولی با این حال هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

 • شناسائی کردن مسائل راهبردی كه سازمان با آن مواجه است.

ششمین مرحله بازبینی شرایط فعلی سازمان است، این مسائل باید با نقاط ضعف درون سازمان، تهدیدات خارج سازمان و یا فرصت‌های آینده آن در نظر گرفته شود. سازمان ممكن است خدمات و فرایندهای جدیدی در ارائه خدمات پیشنهاد نماید. فهرست آنها به عنوان تشكیل دهنده مبانی استراتژی‌ است كه باید تنظیم و اجراء گردند.

 • تنظیم تاثیر برنامه ریزی راهبردی در سازمان برای ماموریت مسائل استراتژیك در سازمان.

اثرات برنامه ریزی راهبردی كه گاهی طرح اجرایی نیز گفته می‌شود .به مرحله ای گفته می‌شود كه در آن مسائل راهبردی از مراحل قبلی به صورت اجرایی نتیجه گرفته می‌گردد. دراین مرحله استراتژی هایی برای تحقق اهداف عینی منتخب تنظیم می‌شوند.

 • برقراری دیدگاه و افق سازمانی مفید برای آینده.
تاثیر برنامه ریزی استراتژیك
برنامه ریزی راهبردی در سازمان

در مرحله پایانی الگوی نهایی ایجاد می‌شود که خروجی آن تاثیر برنامه ریزی راهبردی در سازمان را تکمیل می‌کند و با تکیه کردن بر آن شرکت مسیر رسیدن به هدف را طی می‌کند. یك استراتژی مفید و بهینه باید با چند معیار سازگاری داشته باشد. باید از جنبه فنی طرح اجرایی باشد و از جنبه سیاسی نیز مورد قبول مدیران و اشخاص كلیدی سازمان باشد. یک استراتژی همچنین با فلسفه و ارزش‌های سازمان نیز باید هماهنگی داشته باشد. استراتژی كارساز باید مسائل اخلاقی، معنوی و قانونی را نیز در نظر داشته باشد.

سخن پایانی

پس از انجام هشت مرحله برنامه ریزی راهبردی در سازمان که توضیح داده شد استنتاج و ارزیابی‌های لازم صورت می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم كه نتیجه گیری و ارزشیابی در هر مرحله از فرآیند برای اثرگذاری برنامه ریزی راهبردی به موقع صورت پذیرد.

 • همسویی ارکان سازمان: وحدت و هم آوازی برای تلاش به منظور تاثیر برنامه ریزی راهبردی.
 • هم ارزشی در گروه ها: ملاحظه، شناسایی و تعیین ماموریت‌ها و تعهدات حتی در زیرگروه‌هایی که در سازمان وجود دارد.
 • کیفیت سنجی: گردآوری، تنظیم و بیان رسالت‌ها و اهداف و تشخیص مغایرت با ارزش‌ها و ماموریت‌های سازمان.
 • ارزیابی نمودن محیط بیرونی: در مسیر رسیدن به هدف و طی زمان امکان دارد پارامتر های محیطی به نفع یا بر ضد ارزش‌ها ی سازمان باشد.
 • ارزیابی کردن محیط درونی: با درنظر گرفتن اثرات سیاست جدید امکان دارد منابع، گروه و … دستخوش تحولاتی گردد.
 • هوشیاری در سازمان: با تغییرات لحظه ای در سازمان شرایط آماده تصمیم گیری صحیح باشد.
 • تدوین و تنظیم استراتژی: شناسایی و تبیین مسائل راهبردی و بهینه سازی آنها در مسیر رشد سازمان و دستیابی به هدف.
 • ایجاد چشم انداز: تشریح و توصیف جایگاه آتی سازمان.
 • اجراء و ارزیابی: نتیجه تاثیر برنامه ریزی راهبردی به صورت لحظه ای نیست و در بیشتر مواقع پس از طی یک مسیر تکاملی مشخص می‌شود.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش های مختلف، مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد .

شماره تماس: 09-88288307-021


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *