دوره های آتی

ارائه مدرک بین المللی

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.
برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.
برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.
برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.

دوره های برگزار شده

 

کارگاه آموزشی فروردین ماه

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.

ورکشاپ تخصصی

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.

ورکشاپ بازاریابی

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.

ورکشاپ برندینگ

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.

ورکشاپ فروش

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.

ورکشاپ زبان بدن

برای دریافت آخرین اخبار از جهان مدیریت ،کنفرانس ها و همایش ها با ما همراه باشید.