خدمات شرکت

گروه مشاوره

 گروه مشاوره سیدی

به نقل از پیتر دراکر " منابع اصلی اقتصاد و ابزار تولید، دیگر سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار نیست بلکه دانش انجام کار است. " از این رو گروه مدیریت سیدی برآن شد تا با ارائه خدمات آموزشی به تقویت زیرساخت‌های سازمان‌ها بپردازد .

اگر در گذشته نه چندان دور كار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می آمدند، امروز تغییرات فناوری‌ها، فاكتورهای نیروی انسانی و افزایش بهره وری به عنوان عوامل رشد و پیشرفت سازمان‌ها تلقی می‌شوند. تجارب ارزنـده سـازمان‌های موفـق و پیشـرو دربـاره ارزش نیـروی انسـانی، مبیـن اهمیت سرمایه های انسانی شاغل در آن سازمان است. مدیران، عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه كسانی می دانند كه برایشان كار مـی‌كننـد.

سازمان‌های پویا محـور اصلـی رشـد كسـب و كار خـود را برمبنـای كاركنـان خـود بنـا نهـاده انـد، انسـان را سرچشمه تمامـی خلاقیت‌هـا، نـوآوری‌هـا، توانایی‌ها و زیبایی ها می‌دانند. آنها معتقدند چنانچه فضا و شرایط بـرای انسـان شـاغل در سـازمان فراهـم شـود، توانایـی‌هـای او شـكوفاتر و متجلی می‌شود. این گونه سازمان‌ها كامیابی یا شكست سازمان یا موسسه خود را به میزان وفاداری و شایستگی نیروی انسانی خود نسبت میدهند و درنهایت براین اعتقادند كه اگر سازمانی شایستگی حفظ نیروهای وفادار و متخصص خود را نداشته باشد یا افرادی را برای حفظ ارزش‌ها و برترین های خود انتخاب نكند، به آرامی به افول كشیده خواهدشد.

در این میان نقش آموزش و پرورش در توسعه منابع انسانی و تبدیل آن به سرمایه سازمانی بـا اهمیـت بـوده و سـازمان‌هـای پیشـرو همیشـه در جسـتجوی تقویـت و ارتقاء نظام آموزشی كاركنان خود هستند.

تیم مدیریت سیدی بر این باور است که، برای سازمان‌های پویا دیگر آموزش یک فاکتور هزینه ای به شمار نمی‌رود بلکه فاکتور سرمایه ای خواهد بود .

نگـرش سازمان‌ها بـه آموزش نیروی انسانی و نقـش واحـد آمـوزش در مجموعـه سـازمان دچـار دگرگونی و تحولی اساسـی شـده اسـت. امـروز دیگـر واحد آمـوزش بخشی از سازمان نیسـت كـه فقـط دوره هـای آموزشـی مـورد نیـاز را برنامـه ریـزی و اجـرا كنـد . بلكـه با رویکرد ایجاد سـازمان یادگیرنـده و دانش محور خط مشی تسـهیل كننـده را رسیدن به اهداف آموزش در سازمان ترسیم می‌کند.

در جوامع امروز كه تغییرات سریع و اساسی و نیز رقابت فشرده و غیر قابل تصور، از ویژگی‌های مشهود و ملموس آن است. آموزش یكی از ابزار های استراتژیك در كسب مزیت رقابتی است. البته منظور از آموزش در اینجا كسب یا خلق دانش به معنی وسیع آن و تبدیل به عمل كردن آن دانش می‌باشد كه نتیجه حاصله تغییر در رفتار است. این تغییر در رفتار در بعد خارجی در قالب راندمان و کیفیت كالا و یا خدمات برتر و در بعد داخل به صورت افزایش رضایت شغلی و افزایش بهره فردی و کاهش هزینه های سربار ناشی از خطای انسانی خواهد بود .

تیم مدیریتی سیدی تلاش می‌کند با تدوین برنامه های آموزشی برای نیروی انسانی سازمان‌ها، افزایش توانمندی‌ها، بهبود ارتباطات و تقویت نیروی بالقـوه بـرای پاسـخگویی و انجـام واكنـش مناسـب در مقابـل تغییـرات محیطـی، را ارتقا داده و زیرساخت‌های لازم و تعالی سازمان ها برای ورود به عرصه نوین بازار رقابتی را فراهم سازد .

جناب سعیدی کیا

گروه مدیریت سیدی

جناب فابریتزیو

گروه مدیریت سیدی

جناب میرکاظمی

گروه مدیریت سیدی

جناب وظیفه دوست

گروه مدیریت سیدی

جناب کیامهر

گروه مدیریت سیدی

جناب صفاجو

گروه مدیریت سیدی

جناب مالی

گروه مدیریت سیدی

مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

مشاور بازاریابی مجموعه‌ای از روش‌ها را طبق استراتژی بازار یابی در نظر میگیرد که برای ترویج کالاها و خدمات یک کسب و کار با هدف افزایش فروش و حفظ موقعیت رقابتی محصول یا خدمت

مشاوره فروش

مشاوره فروش

یک توافق بین خریدار و فروشنده در خصوص مزایا کالا ، خدمتی که کالا باید انجام دهد ، زمان تحقق خدمت و مواردی دیگر است ولی مهمترین آن مبلغی است که خریدار در قیال ارزش ذهنی از مزیت کالا میبردازد است.

مشاوره برندسازی

مشاوره برندسازی

برند سازی ، برندینگ ( Branding ) یک استراتژی و اقدام مرکب مشتمل بر کارهای زیربنایی از رنگ سازمانی و لوگو گرفته تا کیفیت محصول و حواشی آن در بازار تا ذهن خریدار را درگیر کند.

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار

با توجه به تنوع شاخه های سرمایه گذاری ما ایجاد کسب و کار را یکی از مناسب ترین بخش های این اقدام میدانیم و تلاش میکنیم با ارائه مشاوره کسب و کار همچنین خدمات مناسب امنیت سرمایه شما را حفظ کنیم.