مدیریت بحران, مدیریت بهره بری, مدیریت پروژه, مدیریت کیفی, مدیریت منابع

راه تو را میخواند

روند برنامه ریزی

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای امروزی بر کسی پوشیده نیست !

برنامه ریزی استراتژیک را کوششی نظام یافته برای اجرای استراتژی های اصلی سازمان و بکارگیری آن در جهت تحقق مقاصد سازمان می دانند.
اهداف سازمان را با توجه به رسالت آن تعیین و از طریق مطالعات محیطی و فرصت ها و تهدید ها و نقاط ضعف و قوت سازمان را شناسائی نموده تا به اهداف واقع بینانه تری رسیده و  تعیین و به اجراء در آورد.
برنامه ریزی استراتژیک عوامل اساسی خطر آفرین محیطی را تحلیل نموده ،
و راه حلهایی که با احتمال بیشتر برای رسیدن به اهداف مناسب تر ارائه می نماید .
به عبارتی برنامه ریزی استراتژیک فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرحهای جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف می باشد .
برنامه ریزی استراتژیک بیانگر قدرت خلاقیت مدیران و ساختن آینده بوده که مدیران از طریق برنامه ریزی استراتژیک به امر آینده سازی می پردازند.
کاربرد برنامه ریزی ، توسعه منابع انسانی را می طلبد که موجب یک تحول در بهبود توسعه سازمان میگردد .

الگوی برنامه ریزی استراتژیک که فرایند آن مورد بررسی قرار می گیرد دارای هشت مرحله میباشد.

این الگو نسبت به سایر الگوها فهرست مناسبی از فعالیتهای  سازمان را تهیه می نماید که مجموعه این فعالیتها  ارائه یک برنامه ریزی استراتژیک خواهد بود:

1-      آغاز فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و حصول توافق در رابطه با آن  :
هدف از این مرحله گفتگو و جلب حمایت تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران فکری سازمان،
جهت ترسیم آینده شرکت و جلب نظر آنها برای عملیاتی شدن میباشد .

2-      تعیین و شناسائی دستور سازمانی .
مرحله دوم شامل دستورات رسمی و غیر رسمی كه بر عهده سازمان گذاشته شده می باشد.
در این رابطه باید هایی که سازمان با ان روبرو می باشد مطرح بوده که چه کارهایی انجام گیرد و چه کارهایی انجام نگیرد .

سازمانها در تنوع خصوصی تا دولتی از الگوهای متفاوتی پیروی میکنند.
در تبیین سیاست باید به تضاد ها و ضد ارزش ها در سازمان پرداخت و از آن نا هنجار ها در تبیین سیاست خودداری کرد چرا که در این صورت طرح در مرحله عملیاتی با چالش های بسیاری روبرو خواهد شد .

3-      روشن شدن ماموریت و رسالت و ارزشهای سازمانی .
در مرحله سوم ، تعیین ماموریت و علت وجودی سازمان مشخص میشود و بطور کلی چرا سازمان بوجود آمده و برای تحقق و انجام چه کاری تلاش می کند حائز اهمیت می باشد .

4-      ارزیابی محیط  خارجی ، فرصت ها و تهدیدها .
مرحله چهارم ، تیم برنامه ریزی باید بتواند فرصت ها و تهدیدها را بخوبی شناسایی و تفکیک نماید .
مطالعه محیط خارجی و ارزیابی آن بدین جهت انجام می گیرد که ما از فضایی که در آن هستیم آگاهی یابیم . همانگونه که در نگاره های قبل هم اشاره شد محیط پیرامونی تاثیر بسیاری بر تحولات سازمانی دارد  .

5-      ارزیابی محیط داخلی نقاط ضعف و قوت ها .
از آن رو که طرح های راهبردی میبایستی به کمک اعضای خود سازمان عملیاتی شود،
قبل از اقدام به بررسی طرح های استراتژیک باید از پتانسیل و رویکرد درون سازمان اطلاعات دقیقی بدست آور .
در غیر این صورت هر چقدر خط مشی قوی تنظیم شود ولی هیچ تضمین اجرایی نخواهد داشت .

6-      شناسائی مسائل استراتژیکی که سازمان را به آن مواجه ساخته است .
مرحله ششم بررسی شرایط فعلی سازمان است، این مسائل باید با نقاط ضعف داخل سازمان، تهدیدات خارج سازمان و یا فرصتهای آینده آن مدنظر قرارگیری.
سازمان ممکن است خدمات و رویکردهای جدیدی در ارائه خدمات پیشنهاد نماید و فهرست آنها بعنوان تشکیل دهنده مبانی استراتژی هایی بکار گرفته شود که باید تنظیم و اجراء گردند.

7-      تنظیم استراتژی ها برای ماموریت مسائل استراتژیک در سازمان .
تنظیم و تدوین استراتژی که گاهی طرح اجرایی نامیده می شود مرحله ای است که در آن مسائل استراتژیک استنتاج شده از مراحل قبلی بصورت اجرایی در می آید.
در این مرحله استراتژی هایی برای تحقیق اهداف عینی منتخب و تنظیم می شوند .

8-      برقراری دیدگاه و افق سازمانی کار ساز برای آینده .
الگوی نهایی آن خروجی است که چرخه فرایند برنامه ریزی استراتژیک را کامل میکند و با تکیه بر آن شرکت امید طی مسیر را خواهد داشت .
یک استراتژی کارساز باید با چند معیار مطابقت داشته باشد:
باید ازنظر فنی فایل اجراء و از نظر سیاسی مورد قبول افراد کلیدی سازمان و با فلسفه و ارزشهای سازمان هماهنگ باشد.
استراتژی کارساز باید مسائل اخلاقی ، معنوی و قانونی را نیز رعایت نماید.

  •   پس از اجرای هشت مرحله فوق نتیجه گیری و ارزیابی انجام می گیرد!
    باید توجه داشت که نتیجه گیری و ارزشیابی در هر مرحله از فرآیند به موقع  صورت پذیرد !
    این مرحله کنترلی با تشخیص انحراف ها به استمرار شرکت در نیل به برنامه تدوین شده کمک خواهد کرد.

مراحل ارزیابی :

1-      همسویی ارکان سازمان :
اتفاق نظر برای تلاش در جهت برنامه ریزی استراتژیک .
2-      هم ارزشی در گروه ها :
بررسی ، تشخیص و تعیین ماموریتها و تعهدات حتی در زیرگروه های سازمان .
3-      کیفیت سنجی :
تدوین ، تنظیم و تبیین رسالتها و اهداف و مغایرت کیری با ارزش ها و ماموریت ها .
4-      ارزیابی محیط بیرونی :
در مسیر تعالی و طی زمان امکان دارد پارامتر های محیطی به نفع یا بر ضد ارزش ها سازمان عمل کند .
5-      ارزیابی محیط درونی :
با توجه به اثرات سیاست جدید امکان دارد منابع ، گروه و … دستخوش تغییرات شوند.
6-      هوشیاری در سازمان :
با تغییر لحظه ای شرایط آماده تصمیم گیری صحیح باشید .
7-      تدوین و تنظیم استراتژی :
تشخیص و تبیین مسائل استراتژیک و بهینه سازی آنها در مسیر تعالی .
8-      ایجاد چشم انداز :
تشریح و توصیف موقعیت آتی سازمان .
9-      اجراء و ارزیابی :
نتیجه استراتژی لحظه ای نیست و در بیشتر مواقع پس از طی سیکل تکامل نمایان میشود .

 

مدیریت استراتژیک ، تفکر استراتژیک – تهیه و تدوین :محمد میرزایی

این پست را ارزیابی کنید

نوشته های مشابه