طرح های اقتصادی

هر طرح های اقتصادی دارای جزئیات فراوانی است که بسته به حوزه‌ای که مد نظر شماست متفاوت خواهد بود. در نوشتن طرح باید از انگیزه‌ها و دلایل خود برای راه اندازی کسب‌ و کار بگویید.

همچنین باید بازار هدف، رقبای اصلی و تفاوت‌های شما با این رقبا را مشخص کنید. ساختار، محتوا و عمق طرح کسب ‌و کار به عوامل مختلفی از قبیل اهداف اصلی کسب‌ و کار، مراحل کسب‌ و کار (شروع کسب‌ و کار جدید، شرکت موجود و مستقل، یا به صورت وابسته)، نوع کسب ‌وکار یا صنعت، وضیت مالی، اندازه شرکت و غیره بستگی دارد . با توجه به اینکه طرح اقتصادی برای اهداف مختلفی به کار می‌رود، لذا به شکل‌های مختلفی تهیه و تدوین می‌شوند. بنابراین طرح اقتصادی براساس مخاطب و نوع کسب ‌وکار شکل می‌گیرد.