مدیریت استراژیک در سازمان ها!


مدیریت استراتژیك سعی براین دارد كه مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه ریزی استراتژیك را مورد بررسی قرار دهد. مدیریت استراتژیك می تواند بعنوان محورهای تفكر، به كمك مدلهای ریاضی، تكنولوژی، دانش و فناوری، مدلها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك، تجارت موفقی را محقق سازد.

 

تعریف مدیریت استراتژی

هنر و علم تدوین، اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه كه سازمان را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد. استراتژی قواعد و رهنمودهائی برای تصمیم گیری است كه بر پایه محورهایی چون ویژگی های بازار، بردار رشد و برتریهای رقابتی استوار می گردد.
مدیریت استراتژیك رویه ای جامع است كه از شناخت استراتژیك آغاز می شود و سازمان را در مسیر گام های بیشتر به جلو رهنمون می كند. گامهایی كه به تولید محصولات نو و به وجود آمدن بازار ها و فناوری های جدید و نیز قابلیت ساده منجر می گردد.
استراتژی یك جایگاه با ارزش و ممتاز و یكسری فعالیت هماهنگ متمایز می باشد، استراتژی متمایز كردن فعالیت ها و یا انجام فعالیتهای مشابه با روش نوین است. از دیدگاه تامسون و استریكلند استراتژی اساساً یك فعالیت كار آفرینی است كه با مخاطره و خلاقیت همراه است و سعی در شكار فرصت های رقابتی بازار دارد همچنین سلسله ای از اقدامات و برنامه ها برای دستیابی به هدف یا نتیجه ای خاص دارد.
روش استراتژیك، خیلی ساده می تواند این باشد كه تنها با یك سوال پندارهای غالب را به چالش فرا خواند چرا ؟ و آنقدر بی وقفه و بی رحمانه همین سوال را در مقابل آنها كه مسئول انجام كارهای معمول هستند مطرح می كند تا جوابی برای آن پیدا کند.

 

ریشه واژه استراتژیك

كلمه استراتژی از كلمه یونانی ( stratego) مركب از (stratos) به معنای ارتش و (eGo  )به معنای رهبرگرفته شده است با این تفاسیر برنامه ریزی استراتژیك نیز اساساً بر همین اساس تدوین می شود و كلیه سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی را در بر می گیرد.

 

در تعاریف آکادمی استراتزی

استراتژی را ایجاد یك مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می كنند و اساس كار را مدیریت این تمایز می دانند. تعریف دیگری نیز از استراتژی قابل مطرح می باشد و آن این است كه علم و هنر بكار گرفتنی نیروهای سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی یك ملت یا گروهی از ملت ها برای حداكثر حمایت از سیاست های اتخاذ شده كه در زمان جنگ و صلح كاربرد دارد همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است كه باید شرایط سه گانه را داشته باشد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت و حیاتی سازمان كه در محیط رقابتی قرار دارد بحث می نماید كه در این رابطه حركت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده است.
به عبارتی استراتژی عبارتست از طرح و نقشه یعنی نوعی مسیر آگاهانه و مورد نظر یك مدیر و رهبر برای برخورد با یك وضعیت جدید یا یك نقشه خاص یا مانور برای انحراف رقیب یا هر آنچه احتمال وقوع داشته باشد، در کل وسیله ای برای مشخص كردن جایگاه سازمان در محیط بازار می باشد.
در پاره ای از تئوری ها، استراتژی را یك مفهوم ذهنی می داند و دیدگاهی است مشترك كه میان اعضاء یك سازمان بر مبنای مقاصد یا اقدامات آنان می باشد .

استراتژی را می توان در سه جمله خلاصه کرد:

  • ایجاد یك بستر برای تغییر سازمانی
  • ایجاد تعهد و احساس مالكیت
  • ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری

استراتژی یك واحد كاری مانند سازمانها و شركتها، برنامه ای است كه خطوط راهنمای رفتار كاری واحد را در سطح وسیعی نشان می دهد. برای یك سازمان این برنامه شامل انتخاب خدمات و مشتریهای سازمان، اهداف اصلی كه توسط این برنامه باید به آنها رسید و سیاست های تهیه و تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف اصلی است.
شخصی كه عهده دار تعیین و تنظیم استراتژی است باید ارتباطات و تاثیرات متقابل واحدهای مختلف را تحت كنترل خود داشته و  از طرفی یك مدیر باید چشم انداز گسترده داشته باشد.