بازاریابی برون گرا

بازاریابی برون گرا

بازاریابی برون گرا برون گرایی چیست؟برون گرایی کیفیت برون گرا بودن و جلب توجه به چیزهایی غیر از خود شماست....
بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا

بازاریابی درون گرا یعنی توسط ابزارهای بازاریابی که در اختیار داریم بتوانیم بدون اینکه به مخاطب التماس کنیم آن ها...
بازاریابی ها و تنوع آن 

بازاریابی ها و تنوع آن 

مشتری، شریان حیات دنیای کسب  وکار است. اگر این شریان به هر علتی قطع شود، چه تولیدکننده  و چه خدمات ...
بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم بازاریابی مستقیم عبارت است از برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان فعلی و بالقوه از طریق ابزارهای تبلیغاتی ....
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بازاريابي داخلي هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي و جنبههاي داخلي...
1 2