رویکردهای مختلف تحول سازمانی

رویکردهای مختلف تحول سازمانی

تحول سازمانی در رابطه با آغاز فرآیند تحول سازمانی از کدام سطح سازمانی خواهد بود، نظریات گوناگونی وجود دارد برخی...
تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک

تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک نقش کلیدی در موفقیت سازمانها در میدان رقـــابت دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی تدوین...
تاثیرهوش معنوی برعملکرد کارکنان

تاثیرهوش معنوی برعملکرد کارکنان

از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به...
انواع پرداختهای تشویقی

انواع پرداختهای تشویقی

در حال حاضر بسیاری از کارکنان تنها حقوق یا دستمزد ساعتی نمی‌گیرند، بلکه آنها از انواع پاداشها و مزایا و...
نگرش مدیریت در اثربخشی سازمان

نگرش مدیریت در اثربخشی سازمان

اثربخشی سازمان بر کسی پوشیده نیست که امروزه موفقیت کسب و کار و اثربخشی سازمان تا حد زیادی بر پایه...
مدیریت پاداش

مدیریت پاداش

مدیریت پاداش سازمانها براین باورند که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت...
سازوکارهای مدیریت استراتژیک

سازوکارهای مدیریت استراتژیک

شرایط امـروز اقتصاد جهانی بی تردید لازمه بقای بنگاه ها و نهادهای خدماتی مجهز شدن به نظام ها و سازوکارهای...
سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک

سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک

این مقاله سه رویکرد برتر مدیریت استراتژیک دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه فرآیندی و دیدگاه مبتنی بر منابع- که تاثیر زیادی...
1 2