فرق گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی و توسعه منابع انسانی درواقع وارد شدن به محیط مبهم و بحث انگیز است. این مقاله ماهیت هرکدام را بیان داشته و بعضی از تنشهای موجود در هر کدام را توضیح می دهد و بیان می کند، که آینده، به همکاریهای استراتژیک و انعطاف پذیر بیشتری میان آن دو نیاز دارد. 

رشد مباحث درباره شکل گیری بالقوه یک توسعه گرایی نوین شخصی حرفه ای برای رسیدن به یک اعتبار مهم، نیازمند حمایت و نمایش حالات مختلف توسعه منابع انسانی است، و این امر باعث ایجاد تنش میان توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی در حوزه حرفه ای منابع انسانی شده است. برای کمک به روشن کردن این بحث و مشخص ساختن اصول زیربنایی آن و فرضیاتش، این مقاله بر جنبه های کلیدی تمرکز یافته و شامل موارد زیر است: 1 – بازنگری خلاصه وظایف منابع انسانی؛ 2 – یک همگرایی در قواعد و مقررات منابع انسانی در دهه 1990؛ 3 – تنشهای بالقوه ای درزیربناهای فلسفه ای منابع انسانی؛ 4 – مسیرهای پیش رو در سال 2000 و فراتر از آن.