[PROGRESSBAR_WP id=902]

گروه مشاوره سیدی از سال 1391 با هدف مطالعه و ارائه راهکار های مدیریتی در بازار اتوماسیون به عرصه علوم مدیریت ورود نمود ، با کسب موفقیت های چشم گیر در عرصه یاد شده و به منظور توسعه کسب و کار و کمک به کسب و کار های کوچک به کمک تیم وفنی و تخصصی خود اقدام به ارائه راهکار های اقتصادی در حیطه صنایع نمود . اجرای پروژه های مدیریت بازار (بازاریابی) و فروش و تجاری سازی محصولات تولیدی این گروه را در میان صنایع به یک برند تخصصی تبدیل نمود و در همین راستا نیز با گردآوری متخصصان مجرب این تخصص را در اصناف گوناگون نیز به ورطه نمایش گذاشت .