برنامه های آموزشی

ارائه مدرک بین المللی

سمینار به رویدادهایی گفته می‌شود که در آن یک یا چند نفر سخن ران و یا ارائه‌دهنده‌ی اصلی وجود دارند و درمورد یک موضوعاتی خاص صحبت می‌کنند. سمینار های گروه سیدی با هدف انتقال اطلاعات و راهکار های کلیدی در امر مدیرت ، بازار یابی ، اقتصاد برگزار میشود که مخاطبین آن مدیران و کارشناسان ارشد میباشند .
ورکشاپ و یا «کارگاه‌» به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. ورکشاپ‌های آموزشی گروه سیدی اغلب برای کارکنان سازمانها و یا علاقه مندان به دانش مدیریتی جهت توسعه‌ی تخصص‌ برگزار می‌شوند.
با توجه به گسترش و اهمیت مفاهیم و علوم میان رشته ­ای و لزوم آشنایی متخصصین با مهارت هایی فراتر از حوزه تخصص و تحصیلات خود،تلاش کرده ایم تا توسط متخصصی گروه مدیریت سیدی دوره های علمی مبتنی با شرایط بازار ایران را با هدف تکمیل توانمندی مدیران ایجاد نماییم .

دوره های برگزار شده

 

1399/12/08 - ورکشاپ مدیریت پروژه

برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار

1399/12/07 - ورکشاپ کسب و کار

راه اندازی کسب و کار

1399/11/23 - ورکشاپ مدیریت یکپارچه

سیستم های مدیریت یکپارچه

1399/11/09 - ورکشاپ کسب و کار هوشمند

هوشمند سازی کسب و کار

1399/10/25 - سمینار مدیریت

مدیریت ریسک در کسب و کار
مدیریت تامین و انبارداری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت هزینه در کسب و کار
مدیریت بازاریابی خدمات
مدیریت نوآوری و توسعهی محصول
مدیریت منابع انسانی

1399/10/11 - ورکشاپ مدیریت پروژه

برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار

1399/09/27 - ورکشاپ مهندسی ارزش

مهندسی ارزش(VE)

1399/09/13 - ورکشاپ مبانی تولید

اصول و مبانی تولید

1399/08/29 - سمینار کسب و کار

اصول و مبانی تولید
مهندسی ارزش(VE)
هوشمند سازی کسب و کار
سیستم های مدیریت یکپارچه
راه اندازی کسب و کار
برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار

1399/08/15 - ورکشاپ کنترل بوجه

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی 

1399/08/01 - ورکشاپ بازار یابی

مدیریت بازاریابی در طبقه بندی بازار

1399/07/24 - ورکشاپ بودجه بندی

مدیریت هزینه در کسب و کار و بوجه بندی

1399/07/10 - ورکشاپ مدیریت ارتباط

مدیریت ارتباط با مشتری و استراتژی خدمات پس از فروش

1399/06/27 - ورکشاپ مدیریت تدارکات

مدیریت ارتباط با مشتری و استراتژی خدمات پس از فروش

1399/06/13 - ورکشاپ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در کسب و کار

1399/05/30 - سمینار بازاریابی

مبانی بازاریابی
بازاریابی در دوران بحران
بازار یابی بومی ایران
بازار یابی شبکه ای با رویگرد شبکه های اجتماعی

1399/05/16 - ورکشاپ کنترل بودجه

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی 

1399/04/29 - ورکشاپ کسب و کار

برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

1399/04/12 - ورکشاپ رفتار سازمانی

رفتار  درون سازمانی و برون سازمانی

1399/03/29 - ورکشاپ کسب وکار

برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

1399/03/22 - ورکشاپ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در کسب و کار و  تحلیل های آماری

1399/02/08 - ورکشاپ اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره بین المللی

1399/02/01 - سمینار مدیریت

مدیریت ریسک در کسب و کار
مدیریت تامین و انبارداری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت هزینه در کسب و کار
مدیریت بازاریابی خدمات

1398/01/12 - سمینار

روانشناسی کار
روانشناسی بازار
روانشنسی مشتری
رفتار سازمانی
زبان بدن و ارتباط موثر

1398/11/17 - سمینار

مدیریت بازاریابی خدمات
مدیریت نوآوری و توسعهی محصول
مدیریت منابع انسانی
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

1399/04/12 - ورکشاپ رفتار سازمانی

رفتار  درون سازمانی و برون سازمانی

1398/11/16 - سمینار

مدیریت ریسک در کسب و کار
مدیریت تامین و انبارداری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت هزینه در کسب و کار

1398/09/28 - سمینار

مدیریت ریسک در کسب و کار
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
رفتار سازمانی

1398/08/30 - سمینار

تحلیل بازار جهشی در سالهای آینده
اصول و مبانی تولید
راه اندازی کسب و کار
برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار

1398/07/25 - سمینار

مبانی بازاریابی
بازاریابی در دوران بحران
بازار یابی بومی ایران
بازار یابی شبکه ای با رویگرد شبکه های اجتماعی

1398/06/28 - سمینار

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی 
مهندسی ارزش(VE)
هوشمند سازی کسب و کار
سیستم های مدیریت یکپارچه

1398/05/20 - سمینار

اصول و فنون مذاکره
رفتار سازمانی
کارآفرینی
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

1398/03/30 - سمینار

مدیریت ریسک در کسب و کار
مدیریت تامین و انبارداری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت هزینه در کسب و کار
مدیریت بازاریابی خدمات

1397/11/11 - سمینار

مدیریت منابع انسانی
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی
روانشناسی کار
روانشناسی بازار
روانشنسی مشتری

1397/08/01 - سمینار

راه اندازی کسب و کار
برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار
مدیریت نوآوری و توسعهی محصول

1397/07/05 - سمینار

مدیریت تامین و انبارداری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت هزینه در کسب و کار
مدیریت بازاریابی خدمات