نکاتی که برای موفقیت یک رهبر جدید بسیار اهمیت دارد؟