بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي

بازاريابي داخلي هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي و جنبههاي داخلي (رضايتمندي كاركنان) و جنبه هاي خارجي (كيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان) عملكرد سازماني است. در اين مطالعه با استفاده از روش تحقيق ميداني و به كارگيري پرسشنامه استاندارد شده جهت…

توسعه منابع انسانی درهزاره سوم

توسعه منابع انسانی تفاوت گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی و توسعه منابع انسانی درواقع وارد شدن به محیط مبهم و بحث انگیز است. مقاله توسعه منابع انسانی درهزاره سوم ماهیت هرکدام را توضیح می‌دهد و بعضی از تنش‌های موجود در هر کدام را بیان می‌کند. توسعه یافتن موضوع در رابطه…

شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان یا ماموریت سازمان بیان كننده علت وجودی سازمان می‌باشد و وجه تمایز شرکت‌ها از یکدیگر را موجب می‌شود. رشد و موفقیت نهایی شرکت‌ها و موسسات مستلزم هماهنگی عملکرد کسب کار با نتایجی که انتظار میرود و این نتایج تنها زمانی به وجود می آید که شرکت شما…

عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی عملگرایی زمانی به وجود می آید که سازمان ها با هم رقیب بوده و در رقابت، سازمانی پیروز می شود كه استراتژی مناسبی اتخاذ نموده و در طول رقابت با توجه به تغییر شرایط محیط و رقیب و قواعد، مناسب بودن راهبرد ها و برنامه های خود را برای…

برنامه ریزی استراتژیك

به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم و جهت گیری برای استفاده از مكانیزم برنامه ریزی استراتژیك به عنوان یكی از موثرترین رویكرد مدیریتی جایگاه ویژه در سازمان های بزرگ و كوچك پیدا نموده است. برنامه ریزی استراتژیك درحال حاضر اكثر پروژه های مدیریتی در سطح دنیا ماهیت برنامه ریزی…

استراتژی تبلور سازمانی

تبلور سازمانی برای دستیابی به اهداف نهائی و استراتژی ماهیت تبلور سازمانی در سازمانها به منظور رقابت با سایر سازمانها باید از استراتژی بهره گرفت.استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می آورد اگر هدف اینست كه سازما ن بهبود پیدا نمایند و عملكرد مطلوبی داشته باشند باید استراتژی…