چراهای برنامه ریزی استراتژیك

مدیران با فلسفه برنامه ریز آشنایی کامل را دارند و مدیریت در دهه های اخیر با شیوه های نوین برنامه ریزی از قبیل برنامه ریزی های استراتژیک آشنا شدند. با تعاریفی که از برنامه ریزی استراتژیک در نگارش های قبل داشتیم لازمه این نوع برنامه ریزی برای حیات سازمان ها…