برنامه ریزی استراتژیك

به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم و جهت گیری برای استفاده از مكانیزم برنامه ریزی استراتژیك به عنوان یكی از موثرترین رویكرد مدیریتی جایگاه ویژه در سازمان های بزرگ و كوچك پیدا نموده است. برنامه ریزی استراتژیك درحال حاضر اكثر پروژه های مدیریتی در سطح دنیا ماهیت برنامه ریزی…

چراهای برنامه ریزی استراتژیك

مدیران با فلسفه برنامه ریز آشنایی کامل را دارند و مدیریت در دهه های اخیر با شیوه های نوین برنامه ریزی از قبیل برنامه ریزی های استراتژیک آشنا شدند. با تعاریفی که از برنامه ریزی استراتژیک در نگارش های قبل داشتیم لازمه این نوع برنامه ریزی برای حیات سازمان ها…