راه های ایجاد انگیزه در کارمندان

 سبک‌های ایجاد انگیزه قوی برای کارمندان : کارفرمایان نباید بیشتراز توان کارمندان از آنها انتظار داشته باشند. باید به اندازه کارایی و مسئولیت کارکنان به آها کار محول کنند. در هر سازمان یا موسسه ای، روزهایی وجود خواهد داشت که کارمندان یا حتی مدیران انگیزه ندارند. در این موقعیت نیاز…