مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

ما با ترکیب تعاریف استراتژی ارائه شده به وسیله محققان ممتاز در شکل گیری استراتژی ، تفکر جدیدی را آشکار کرده ایم. با جدا كردن مفهوم استراتژي از فرآيند شكل گيري استراتژي ، مي توان بخشي از سردرگمي راجع به موضوع استراتژي را كاهش داد. معنی استراتژی به عنوان یک…

مزیت رقابتی پایدار

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، مزیت رقابتی پایدار، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات…

عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

تفکر مدیران عالی در ایجاد یک سند چشم انداز روشن وشفاف بسیار حائز اهمیت می باشد مراحل زیر بطور شفاف زمینه ای  برای شناخت عوامل تاثیر گذاررا مشخص نموده است. 1- یادگیری : فراگیری علم و دانش در سازمانها نقش چشم انداز در گذشته و شرایط کنونی اهداف و یا…

عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی عملگرایی زمانی به وجود می آید که سازمان ها با هم رقیب بوده و در رقابت، سازمانی پیروز می شود كه استراتژی مناسبی اتخاذ نموده و در طول رقابت با توجه به تغییر شرایط محیط و رقیب و قواعد، مناسب بودن راهبرد ها و برنامه های خود را برای…

شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان یا ماموریت سازمان بیان كننده علت وجودی سازمان می‌باشد و وجه تمایز شرکت‌ها از یکدیگر را موجب می‌شود. رشد و موفقیت نهایی شرکت‌ها و موسسات مستلزم هماهنگی عملکرد کسب کار با نتایجی که انتظار میرود و این نتایج تنها زمانی به وجود می آید که شرکت شما…

استراتژی تبلور سازمانی

تبلور سازمانی برای دستیابی به اهداف نهائی و استراتژی ماهیت تبلور سازمانی در سازمانها به منظور رقابت با سایر سازمانها باید از استراتژی بهره گرفت.استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می آورد اگر هدف اینست كه سازما ن بهبود پیدا نمایند و عملكرد مطلوبی داشته باشند باید استراتژی…