فرآیند توسعه سازمان؛مدل 6 مرحله‌ای درک آن

فرآیند توسعه سازمانی یک روند حیاتی و بر اساس علم است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با گسترش، ترقی و تحکیم استراتژی‌ها، ساختارها و فرآیندها، گنجایش خود را برای تحولو دستیابی به اثربخشی بیشتر پشتیبانی کنند. فرآیند انتقادی و بر پایه توسعه سازمانی یک فرآیند مبتنی بر شواهد و…