آیا مدیریت نیروی کار از راه دور می‌تواند موفق باشد؟

مدیریت کار از راه دور چیست؟ مدیریت نیروی کار از راه دور به رهبری و مدیریت کارکنان از راه دور اشاره دارد و از مسائل مدیریت منابع انسانی در عصر امروز است. این مدیریت شامل استخدام و انتصاب کارمندان از راه دور، پیگیری پیشرفت، مشخص کردن و تعریف وظایف و…