استراتژی تبلور سازمانی

تبلور سازمانی

برای دستیابی به اهداف نهائی و استراتژی ماهیت تبلور سازمانی در سازمانها به منظور رقابت با سایر سازمانها باید از استراتژی بهره گرفت.
استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می آورد اگر هدف اینست كه سازما ن بهبود پیدا نمایند و عملكرد مطلوبی داشته باشند باید استراتژی را به گونه ای طراحی نمایند كه سازمان را به سوی بهتر شدن، هدایت نماید.

استراتژی ماهیت تبلور سازمانی

اگر هدف سازمان ثروت سازی است باید استراتژی را به گونه ای تدوین نمود كه سازمان را به سمت سود بیشتر در رقابت با سایر سازمان رهنمون سازد. استراتژی معرف كسب و كاری است كه شركت قرار است در قالب آن رقابت نماید، اگرچه استراتژی تبلور سازمانی بدون طرح های عملیاتی و ممارست برای تحقق اهداف به تنهایی هیچ نتیجه مثبت را برای شرکت ها در بر نارد ولیکن خمیر مایه پیدایش رشد سازمانی به شمار می رود.


با توجه به تنوع سازمانها و مدیران، چشم انداز ها، منابع و …. طرح های بیشماری در قالب استراتژی برای سازمان ها تنظیم و تدوین می شود و لیکن شاید اکثر آنها را در قالب چند استراتژی کلی که در ادامه توضیح میدهیم تقسیم بندی نمود.

 تبلور سازمانی
استراتژی تبلور سازمانی

الف : استراتژی تبلور سازمانی ارزش ها و رفتار سازمانی:

ارزش ها برای رفتار سازمانی، منطقی را ایجاد می نماید. منطقی كه زیر بنای استراتژی می باشد منطق تجاری كه در سمت چپ مغزجای دارد با استراتژی در رابطه می باشد و با استفاده از این منطقه می توان رفتار سازمانی را به گونه ای طراحی نمود كه سازمانها بتوانند در بازار به خوبی به رقابت بپردازد.


منطق احساسی، اخلاقی و معنوی در سمت راست مغز جای دارد منطق اخلاقی زیر بنای ارزش ها می باشد آنچه از رفتار سازمانی با اخلاق مربوط می باشد ریشه در این منطق دارد و اصولاً طریقه مناسب برخورد با افراد سازمان می باشد.
این نوع استراتژی تبلور سازمانی در سه نظریه خلاصه می گردد:

 • استراتژی سهامدار كه بر پایه حقوق مالكیت سهامداران شكل می گیرد
 • استراتژی مدیریتی كه بر اساس آن مدیران حق انجام هر كاری را برای دستیابی به نتیجه نهائی دارند
 • استراتژی سهامداران محدود كه بر حسب رضایت صرفاً دو یا سه گروه از سهامداران تاكید دارد

اهمیت استراتژی و هدف كلی در ادبیات رهبری به خوبی نمایان است بسیاری از نظریه های رهبری نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند. انتخاب یك هدف از میان سایر اهداف از مهمترین وظایف یك مدیر به شمار می رود باید اهداف كلی را با استراتژی ربط داده و ارزشها را در تدوین استراتژی دخالت دهند.


به هرحال حلقه استراتژی در سازمان ها، ارزش ها می باشد. حلقه ای كه منطق تجاری را با منطق اخلاقی به یكدیگر پیوند می دهند.

تبلور سازمانی

ب : استراتژی تبلور سازمانی تهاجمی

نشانگر این است كه سازمان در بهترین شرایط عملكردی قرار داشته و این توانائی را دارد تا با بكار گیری نقاط قوت خود، حداكثر استفاده را از فرصت های خود برده و نقاط ضعف را از بین ببرد و جلوی تهدیدهای بیرونی را نیز بگیرد و در چنین شرایطی استراتژیهای نظیر تمركز، تنوع، یكپارچگی و سایرموارد اتخاذ می شوند.

ج : استراتژی تبلور سازمانی محافظه كارانه

در این استراتژی سازمان مجبور است تا ضمن حفظ نقاط قوت كلیدی از قرار گیری در شرایط با ریسك بالا خودداری  كند، در چنین شرایطی استراتژی هایی نظیر بهره وری ، افزایش خدمات و سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

د : استراتژی تبلور سازمانی تدافعی

در این استراتژی سازمان باید نقاط ضعف خود را برطرف نموده و جلوی تهدیدهای بیرونی را نیز بگیرد استراتژی های تدافعی را می توان در اصلاح فرآیند ها و بهینه سازی فعالیت ها، رهبری هزینه، پیمان سپاری و غیره عنوان نمود.

تبلور سازمانی

ر : استراتژی تبلور سازمانی رقابتی

نشانگر این است كه  یك سازمان باید ضمن حفظ نقاط قوت خود از استراتژی های تركیبی ویكپارچه نظیر نفوذ در بازار، توسعه خدمات توسعه محصول و ایجاد شراكت های سازمانی و غیره را استفاده می كندجوهره هر استراتژی تشخیص فرصتهای اصلی و تمركز منابع سازمان بر آنهاست و این مفهوم خواه یا ناخواه موضوعات استراتژیك را در كانون توجه و محور اقدامات سازمان قرار می دهد.


در سازمانها معمولاً در كنار استراتژی اصلی  استراتژی های دیگری هم وجود دارد كه با مجموعه ای از ارتباطات مفهومی، استراتژی یكپارچه سازمان را شكل می دهد.

با بررسی استراتژی اصلی و با بررسی استراتژی های فرعی و ارتباطات بین آنها معنی دار می شود ملاحظه استراتژی شكست خورده به راستی تاسف آور بوده و هیچ چیز به اندازه یك استراتژی شكست خورده آموزنده نیست .

استراتژی های اصلی و غیر اصلی به همراه مجموعه ای از ارتباطات مفهومی، استراتژی یكپارچه سازمان را تشكیل می دهند و دستیابی به یك جایگاه مستحكم جهانی نیازمند فعالیتهای تحقیق و توسعه بوده و تمركز بر یك كسب و كار محوری عامل عمده موفقیت سازمان می باشد.

استراتژی یك سازمان زائیده نظام راهبری آن بوده و مشكلات استراتژی نیز باید در مسائل راهبری ریشه یابی شود با این نگاه بررسیهای ما به نظام راهبری موجب حل مشكلات سازمانها می شود. سازمانهای زیادی نیز تا امروزه قربانی استراتژی تنوع گرائی بی منطق شده اند .

سازمانها متولد می شوند و در بستر كسب و كار خود سیر تكاملی می پیمایند ، در این سیر با تصمیماتی روبرو خواهند بود که آگاهانه یا غیرآگاهانه استراتژی شرکت را موجب می گردد و در صورت وقوقع کوچکترین اشتباه سرنوشت سازمان را به سوی انحطاط و نابودی راهنمایی می کند.

برای موفقیت در استراتژی رقابتی تبلور سازمانی باید حد اقل پاسخ سه سوال زیر را پیدا کرد و بر اساس آنها ماموریت سازمان را تدوین کرد:

 • چه كسانی مشتریان موردنظر سازمان هستند ؟
 • سازمان برای مشتریان موردنظر چه كالا و خدماتی را عرضه می نمایند ؟
 • سازمان چگونه این كالا و خدمات را عرضه می نماید ؟

یك سازمان برای موفقیت می بایستی از میان مشتریان و محصولات بالقوه بی شمار مناسب ترین آنان را برگزیده و سپس محصولات خود را بنحو برتری نسبت به رقیب عرضه نماید سازمان باید مرز فعالیت خود را در بازار تعیین، مشتریان خود را انتخاب نموده و ارزشی را كه می خواهد در قالب كالا وخدمات برای آنان بیافریند مشخص نماید در این رابطه مرزهایی وجود دارد از جمله:

 • محدود نمودن انواع كالا به چند محصول خاص !
 • محدود نمودن انواع مشتریان به گروه خاصی از مشتریان !
 • تعیین چگونگی عرضه كالا به مشتری است !

استراتژی تبلور سازمانی اثر بخشی خود را از قواعد رقابت می ستاند و برای یك استراتژی اثر بخش باید قواعد رقابت را بدرستی شناخت لذا باید زمینه ای را فراهم نمود كه رفتار محیط رقابتی را تئوری ریزی نمود توصیه می شود كه چنانچه مزیت رقابتی ندارید رقابت ننمائید.

برای تعیین استراتژی رقابتی  ضرورت استفاده از نیروهای رقابتی، زنجیره ارزش و استراتژی های عمومی برای تحلیل بازار و تعیین استراتژی رقابتی الزامی میباشد لذا یك سلسله مراحل برای انتخاب و تدوین و درنهایت پیاده سازی استراتژی رقابتی انجام می شود.

تحلیل بازار و تعیین استراتژی تبلور سازمانی:

اولین گامی كه مدیران در مسیر مزیت  رقابتی باید بردارند شناسایی ساختارصنعتی است كه سازمان شان در آن به فعالیت می پردازد. در هر صنعت گروههایی از مشتریان با نیازهای مشترك وجود دارند كه از محصولات آن صنعت بهره مند می شوند در همان صنعت، گروه جداگانه ای از رقبای تولید كننده محصول یا خدمت وجود دارند كه در جهت برآورده ساختن نیازهای مشتری با هم رقابت می نمایند.

یك بازار جایی است كه رقبا باید با تكیه بر مزیت های رقابتی با یكدیگر رقابت می نمایند. بنابراین در هر صنعت سه عنصر اساسی مشتریان، تولید كنندگان و رقابت وجود دارد.

از ساختار صنعت می توان به ماهیت و مزیت رقابتی در فضای آن پی برد تحلیل ساختار صنعت و شناخت روند تغییرات آن در كلیه ابعاد اهمیت ویژه ای دارد ساختار صنعت براساس پنج نیروی رقابتی استوار است:

 • روند کاهش سهم از بازار: رقبای جدید بخشی از ظرفیت صنعت را به تسخیر خود در می آورند ازطریق فعالیتهای خود سود لازم را بدست می آورند بدین ترتیب سازمان بخشی از بازار از دست می دهد.
 • روند کاهش سود: خریداران قدرت مند بر قیمتها اعمال فشار می كنند و موجب كاهش سود می شوند.
 • افزایش شرکا آنی: تامین كنندگان قدرتمند بر هزینه ها اعمال فشار نموده و سود را به جیب خود می زنند.
 • افزایش ریسک: رقابت شدید منجر نیاز به تبلیغات فراوان و سرمایه گذارای كلان در بخش تحقیق و توسعه می باشد.
 • تاثیرات تکنولوژیک: محصولات جایگزین قیمت محصولات قدیمی را كاهش می دهد.

پنج نیروی رقابتی یاد شده اهمیتی ویژه ای در استراتژی ماهیت تبلور سازمانی دارند زیرا ایجاد توازن میان آنها در تعیین سود بلند مدت موثر بوده و تحلیل مستمر آنها برای بقاء در هر صنعتی الزامی می باشد.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط می‌باشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می‌شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد.

شماره تماس: 09-88288307-021


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *