اهمیت مشاوره کسب و کار !

اهمیت مشاوره کسب و کار ! شاید این ذهنیت که یک حساب پس انداز مناسب می‌تواند سطح کیفی و ایمنی خوبی برای افراد فراهم کند یک امر عمومی در جهان باشد ، ولیکن در کشور های در حال توسعه ازجمله کشورمان ایران با توجه به رشد فزاینده تورم صرفا یک…

مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی

ما با ترکیب تعاریف استراتژی ارائه شده به وسیله محققان ممتاز در شکل گیری استراتژی ، تفکر جدیدی را آشکار کرده ایم. با جدا كردن مفهوم استراتژي از فرآيند شكل گيري استراتژي ، مي توان بخشي از سردرگمي راجع به موضوع استراتژي را كاهش داد. معنی استراتژی به عنوان یک…

مزیت رقابتی پایدار

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، مزیت رقابتی پایدار، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات…

فنون تجزیه و تحلیل شغل

مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی، شناسایی دقیق مشاغل موجود در یک سازمان و تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل است که این امر از طریق بکارگیری فنون تجزیه و تحلیل شغل و درادامه طرح طبقه بندی مشاغل صورت می گیرد. فعالیت های مربوط به…

عوامل موثرتبین سند چشم انداز به لحاظ نظری

تفکر مدیران عالی در ایجاد یک سند چشم انداز روشن وشفاف بسیار حائز اهمیت می باشد مراحل زیر بطور شفاف زمینه ای  برای شناخت عوامل تاثیر گذاررا مشخص نموده است. 1- یادگیری : فراگیری علم و دانش در سازمانها نقش چشم انداز در گذشته و شرایط کنونی اهداف و یا…

عملگرایی راه نجات شرکت ها

عملگرایی عملگرایی زمانی به وجود می آید که سازمان ها با هم رقیب بوده و در رقابت، سازمانی پیروز می شود كه استراتژی مناسبی اتخاذ نموده و در طول رقابت با توجه به تغییر شرایط محیط و رقیب و قواعد، مناسب بودن راهبرد ها و برنامه های خود را برای…

شاخصه در سازمان

شاخصه در سازمان یا ماموریت سازمان بیان كننده علت وجودی سازمان می باشد و وجه تمایز شرکت ها از یکدیگر را موجب می شود. رشد و موفقیت نهایی شرکت‌ها و موسسات مستلزم هماهنگی عملکرد کسب کار با نتایجی که انتظار میرود و این نتایج تنها زمانی به وجود می آید…

استراتژی تبلور سازمانی

تبلور سازمانی برای دستیابی به اهداف نهائی و استراتژی ماهیت تبلور سازمانی در سازمانها به منظور رقابت با سایر سازمانها باید از استراتژی بهره گرفت.استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می آورد اگر هدف اینست كه سازما ن بهبود پیدا نمایند و عملكرد مطلوبی داشته باشند باید استراتژی…